Definitie
De woorden of zinnen hieronder beschreven hebben de volgende betekenis in de gehele polis.

Ongeval Schade
Plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen aan de Mobiele Telefoon die anderzijds niet specifiek worden uitgesloten van deze polis.

Eigen risico
Het bedrag dat altijd voor uw eigen rekening komt bij elke individuele claim.

Administratiekosten
Bij het afsluiten van de verzekering kan QSX Insurance eenmalig een bijdrage aan administratiekosten vragen. Deze administratiekosten worden ongeacht een jaar- of maandpremie in rekening gebracht, en worden gelijktijdig met de jaarpremie of eerste maandpremie geïncasseerd.

IMEI nummer
Het Internationale Mobiele Telefoon Identiteit Nummer, welke het unieke identificatienummer is dat zal worden gebruikt om uw Mobiele Telefoon te identificeren.

Naaste familie
Uw echtgenoot/echtgenote of partner, kinderen, broers, zussen (allen boven de leeftijd van 16) en ouders die permanent bij u wonen.Verzekerde Som
De nieuwwaarde van de te verzekeren mobiele telefoon, is de verzekerde som.

Maximale vergoeding
De maximale vergoeding door de verzekeraar voor elke schade zal niet de nieuwwaarde van het te verzekeren toestel overschrijden. Indien uw mobiele telefoon niet langer beschikbaar is, dan zal de verzekeraar deze vervangen door een mobiele telefoon met de dichtstbijzijnde specificaties. Ongeoorloofde telefoongesprekken worden tot maximaal € 1.000,00 inclusief BTW vergoed.
Mochten de reparatiekosten bij een tweede schade de nog overgebleven verzekerde waarde overschrijden, dan kan de klant er voor kiezen het device niet te laten repareren of het additioneel benodigde bedrag zelf aan te vullen.

Vervangingswaarde tijdens de loop van de polis na aankoop van het nieuwe device
Deze verzekering geeft de mogelijkheid tot één vervanging per verzekeringsjaar van het toestel of een aantal reparaties waarvan de reparatiekosten tezamen niet boven de verzekerde som, i.e. de maximale vergoeding uitkomen.
Indien de mobiele telefoon voor vervanging in aanmerking komt en deze niet kan worden vervangen door een zelfde of volledig gereviseerd toestel, zal het toestel worden vervangen door een vergelijkbaar toestel, met dezelfde specificaties, met in acht name van de leeftijd en staat van de verzekerde mobiele telefoon.

Vervangingswaarde in het derde jaar na aankoop van het device
In geval van een total-loss schade in het derde jaar na aankoop van het device kent deze verzekering een afschrijvingswaarde toe aan het device van 50% van de nieuwwaarde.

Ingangsdatum
De verzekering hanteert de datum van binnenkomst bij QSX Insurance van het aanvraagformulier, dit kan zijn via internet of per post, als aanvangsdatum van de verzekering.

Verzekeringsperiode
De verzekering kent een minimale verzekeringsperiode van 12 maanden met een maximale verzekeringsduur van 36 maanden. De polis loopt na de initiële periode van 12 maanden stilzwijgend door. Echter de polis kan na deze initiële periode maandelijks beëindigd worden met inachtname van een maand opzegtermijn.

Premie betaling
De premie wordt door QSX Insurance door middel van een automatische incasso geïnd, premie betalingen kunnen plaatsvinden per jaar of per maand.
De verzekering stopt indien uw maandelijkse of jaarlijkse premie tot twee keer toe niet geïncasseerd kan worden.

Mobiele telefoon
Uw draagbare mobiele telefoon, exclusief accessoires en car-kits, zoals blijkt uit het originele aankoopbewijs.

Aankoopbewijs
Het originele aankoopbewijs afgegeven door de verkoper met daarop de details van de Mobiele Telefoon die is aangeschaft, of vergelijkbare documenten welke bewijzen dat u de eigenaar van de Mobiele Telefoon bent.

Redelijke voorzorgsmaatregelen
Alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht van u om diefstal, onvoorziene gebeurtenissen of stukgaan van uw Mobiele Telefoon te voorkomen.

Geografische dekking
Europa, waarbij de dekking wordt uitgebreid naar wereldwijde dekking telkens voor een maximale aaneengesloten periode van 90 dagen binnen het verzekeringsjaar.

Diefstal
De ongeoorloofde en oneerlijke verwijdering of poging tot verwijdering van de Mobiele Telefoon door een ander persoon met de intentie tot permanente ontneming van de Mobiele Telefoon van u of uw naaste familie.

Ongeoorloofde telefoongesprekken
De kosten van telefoongesprekken, berichten of downloads vanaf uw Mobiele Telefoon, terwijl deze nog niet is afgesloten door de netwerk provider in de eerste 24 uur na het ontdekken van de diefstal van uw Mobiele Telefoon onder voorwaarde dat uw diefstal gedekt is.

U/Uw
De persoon (ouder dan 16) of bedrijf die de Mobiele Telefoon verzekering heeft aangeschaft, zoals beschreven in deze poliswaarden.

Verzekeringsbewijs
Bij het aanvragen van de verzekering dient de verzekerde naast de kopie van de factuur of kopie van het abonnementscontract waarop de telefoon met IMEI nummer staat vermeld, ook een foto te sturen. De foto moet aan de volgende voorwaarde voldoen:- Het IMEI nummer staat duidelijk leesbaar in het beeldscherm en de gehele telefoon moet op de foto staan.
QSX Insurance vraagt eenmaal bij het versturen van de dekkingsbevestiging om bovenstaand bewijsmateriaal, indien deze nog niet in haar bezit is. Mocht de verzekerde dit niet hebben ingestuurd ter bewijs van een goed werkende telefoon, dan wordt schade niet in behandeling genomen.
Deze voorwaarde is niet van toepassing indien het apparaat direct bij aanschaf is verzekerd via een partner van QSX.

De verzekering- Basis Polis
De Basis Polis dekt onvoorziene gebeurtenissen zijnde Brand, Bliksem, Vorst en Storm, maar ook alle gevolgen van Vallen en Stoten (denk aan schermbreuk) , Water-/Vochtschade en Ongeoorloofde Gesprekken. U bent gedekt tegen de kosten van reparatie of vervanging van uw Mobiele Telefoon in het geval van een gedekte gebeurtenis terwijl de Mobiele Telefoon in uw bezit was, of in het bezit van uw naaste familie gedurende de periode van verzekering. De maximale vergoeding door de verzekeraar in elke individuele schade, per verzekeringsjaar, zal zijn de vervangingswaarde van de Mobiele Telefoon.

Excellent Polis
De Excellent Polis biedt u dekking voor de gebeurtenissen zoals genoemd onder de Basis Polis, maar ook bent u verzekerd tegen de gevolgen van Diefstal van uw toestel. Onder Diefstal wordt verstaan:

 • –  Afname van het toestel onder bedreiging van geweld.
 • –  Diefstal van het toestel vanuit huis, auto of andere afgesloten ruimte met achterlating van sporen van braak. Let op:toestel moet uit het zicht opgeborgen zijn of zich bevinden in een locker.

Specifieke uitsluitingen bij diefstal en onvoorziene gebeurtenissen

 1. Elke diefstal die niet is aangegeven bij de politie, waardoor er geen aangiftenummer beschikbaar is.
 2. Elke diefstal schade die niet binnen 24 uur na ontdekking van diefstal is aangeven bij de lokale politie en netwerk provider.
 3. Diefstal uit elk onbewaakt afgesloten motorvoertuig behalve indien de Mobiele Telefoon compleet uit zicht is opgeborgen. Ookachterlaten van het toestel op het voertuig met als gevolg vermissing/diefstal van de Mobiele Telefoon is uitgesloten van dedekking.
 4. Diefstal van de Mobiele Telefoon van elke onbewaakte locatie behalve als er braaksporen van een gewelddadige engeforceerde binnenkomst tot de locatie zichtbaar zijn.
 5. Diefstal van de Mobiele Telefoon tijdens gebruik van elke vorm van openbaar vervoer of verblijf in een publieke ruimte anders dan wanneer bedreiging of geweld is gebruikt.
 6. Diefstal van de Mobiele Telefoon tenzij bedreiging of geweld is gebruikt.
 7. Onverklaarbaar verlies of vermissing van de Mobiele Telefoon, het laten liggen of vergeten van de apparatuur en zakkenrollerijalsmede ontneming, ontfutseling, afname zonder vormen van geweld.
 8. Diefstal van de Mobiele Telefoon terwijl uitgeleend aan elke derde partij anders dan uw naaste familie.
 9. Diefstal van of onvoorziene gebeurtenissen aan onderdelen of accessoires.
 10. Ongeoorloofde telefoongesprekken anders dan gerelateerd aan een geldige diefstal schade.
 11. Diefstal van SIM of PCMCIA kaarten anders dan gerelateerd aan een geldige diefstal schade waarbij de kaart was gestolentezamen met de Mobiele Telefoon.
 12. Schade aan of het niet functioneren van de Mobiele Telefoon veroorzaakt door of gerelateerd aan een software virus of elkeandere niet functionerende software.
 13. Het stukgaan van de Mobiele Telefoon – Spontaan niet functioneren van de telefoon is niet gedekt onder deze polis maar zouminimaal de eerste 24 maanden gedekt moeten zijn door de fabrikant (fabrieksgarantie).
 14. Defect of gebrekkig ontwerp, materiaal of fabricage fouten of latente gebreken.
 15. Kosten van onderhoud, aanpassing of wijziging.
 16. Schaden veroorzaakt door personen die geen onderdeel uitmaken van het gezin.
 17. Tijdens het in onderpand of huur geven, of in bruikleen afstaan van de apparatuur buiten eigen bedrijf of inwonendegezinsleden.
 18. Aardbeving, Overstroming, Vulkanische Uitbarstingen en /of andere natuurrampen.

Algemene uitsluitingen

 1. Indien het originele aankoopbewijs van de Mobiele Telefoon niet overlegd kan worden.
 2. Elke Mobiele Telefoon ouder dan 12 maanden op het moment van aangaan van de verzekering zoals bewezen op het origineleaankoopbewijs.
 3. Elke schade waarbij het IMEI nummer van uw Mobiele Telefoon niet vastgesteld kan worden.
 4. Slijtage of geleidelijke achteruitgang van de prestaties van de Mobiele Telefoon.
 5. Kosten die de verzekerde som, zijnde de aankoopwaarde van de mobiele telefoon inclusief BTW overschrijden, in geval vaneen geldige schade (kosten van ongeoorloofde gesprekken uitgesloten).
 6. Cosmetische schade inclusief deuken, krassen, of kreukels (gebruikersschade).
 7. Elke claim voortkomend uit mishandeling, misbruik, verwaarlozing, nalatigheid of onzorgvuldigheid van de verzekerde.
 8. Alle gemaakte kosten in samenhang met de installatie, verwijdering of daaropvolgende verhuizing van uw Mobiele Telefoon inof uit een motorvoertuig, inclusief elektrisch of mechanisch stukgaan.
 9. Indien de procedure voor schademelding zoals voorgeschreven in deze polis niet wordt gevolgd.
 10. Elke wettelijke aansprakelijkheid, direct of indirect veroorzaakt door, of bijgedragen aan of voortkomend uit:I. Ioniserende radioactiviteit of verontreiniging door radioactieve straling veroorzaakt door verbranding van radioactieve brandstof of nucleair afval.II. Radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke zaken van welke explosieve nucleaire samenstelling of onderdeel daarvan.
 11. Elke vermissing of schade of aansprakelijkheid direct of indirect veroorzaakt door of gevolg van oorlog, invasie, vijandige handelingen door andere landen – of er nu oorlog is verklaard of niet – revolutie, rellen, ongeregeldheden, stakingen of politieke oproer.
 12. Alle schaden direct veroorzaakt door drukgolven die worden veroorzaakt door vliegtuigen en andere vliegende objecten die met de snelheid van het geluid gaan of de geluidsbarrière doorbreken.
 13. U bent niet gedekt voor gemaakte kosten die worden veroorzaakt door een gebeurtenis dat leidde tot uw schade, tenzij deze specifiek wordt beschreven in deze polisvoorwaarden.
 14. De schade wordt niet in behandeling genomen indien het dossier niet compleet is en/of de premie niet is voldaan. Het dossier bestaat uit: de dekkingsbevestiging, kopie van de factuur/contract abonnement en de foto van de telefoon.
 15. Indien het defecte/beschadigde apparaat niet binnen 1 maand ter reparatie is aangeboden.

Algemene voorwaarden Premiebetaling
Een tijdige premiebetaling maakt onderdeel uit van onze overeenkomst.
Na de eerste niet gelukte incasso nemen wij via e-mail contact met u op en voeren wij een tweede incasso uit binnen 30 dagen. Indien betaling niet plaatsvindt, royeren wij de polis. Bij constatering van een verslechterende portefeuilleresultaat is het de verzekeraar toegestaan de premie in het tweede en derde jaar aan te passen met een verhoging van de premie met een maximaal percentage van 15% – de verzekeraar moet dit 2 maanden voor de verlengingsdatum aankondigen.

Premie betaling en schade:
Het eerste jaar kunt u de polis niet tussentijds beëindigen – u bent een jaarcontract aangegaan – eerst mogelijke opzegdatum is de verlengingsdatum van het contract – na die datum is de polis per maand opzegbaar, met inachtname van een maand opzegtermijn.

Beëindiging
Als aanvulling op uw wettelijk recht, kunt u deze verzekering maandelijks opzeggen met inachtname van 30 dagen, na het eerste jaar. Dit moet schriftelijk gebeuren, per brief of per e-mail. De verzekeraar heeft het recht om deze verzekering op elk moment op te zeggen door ten minste 30 dagen van te voren u hierover te informeren op uw laatst bekende adres. Indien u een jaarlijkse verzekering heeft afgesloten zullen wij de premie pro rato berekenen voor de periode waarin u verzekerd was en het restant van de premie aan u retourneren, dit echter alleen als er geen schade is ingediend tijdens de periode van verzekering. Als er een schade is ingediend gedurende de verzekeringsperiode is er geen recht op premie teruggave.

Vervanging van uw Mobiele Telefoon
Vervanging als gevolg van b.v. omruiling na een garantie probleem of na een total-loss brengt een nieuw serie/IMEI nummer met zich mee. Deze wijziging dient u aan ons door te geven, voordat de verzekering van kracht wordt op het nieuwe toestel. Een origineel aankoopbewijs dat de details geeft van de nieuwe Mobiele Telefoon moet dit ondersteunen tezamen met een foto van de telefoon met het IMEI nummer in het beeldscherm. De verzekering wordt overgezet op de datum die door de verzekeraar is afgegeven.

Klantcontact gegevens
Verzekerde is verplicht bij het aannemen van een nieuw e-mailadres dit door te geven aan Novuss Telecom & ICT. Gezien het karakter van de polis digitaal is, is het essentieel dat wij u kunnen bedienen met een courant e-mail adres.

Redelijke voorzorgsmaatregelen
U en uw naaste familie zijn verplicht altijd alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen.

Dekking
Wij bieden wereldwijde dekking met een maximale periode van telkens 90 dagen, echter schades voorgevallen in het buitenland dienen allereerst geclaimd te worden op uw reisverzekering.

Fraude
U mag niet frauduleus handelen. Indien u, of iemand handelend voor u:
– een schade indient op deze polis, wetende dat de schade onterecht is, of frauduleus overdreven,
– Een document opstelt ter ondersteuning van uw schademelding, wetende dat het document vals is,
– Een document verstrekt ter ondersteuning van uw schademelding, wetende dat het document vervalst is, – Een schade indient veroorzaakt door uw opzettelijk handelen of met uw medeweten. Dan zullen wij in bovenstaande gevallen:
– De schade niet vergoeden
– Geen enkele andere schade, of toekomstige schade vergoeden
– De polis eenzijdig beëindigen
– Gerechtigd zijn reeds betaalde schaden terug te vorderen van u
– Geen premie restitutie laten plaatsvinden bij beëindiging van de polis – In bepaalde gevallen de politie informeren.

Schade
In het geval van een schade dat aanleiding kan geven tot een claim, moet u de schadeprocedure volgen die onder sectie 4 staat beschreven.

Eigen risico
Het eigen risico wordt genoemd op de dekkingsbevestiging.

Diefstal

 1. De mogelijke of daadwerkelijke diefstal dient zo snel mogelijk gemeld te worden bij het Service Punt (zie instructiesschade in te dienen) per email.
 2. Indien de apparatuur na een gemelde diefstal dekking door ons is vervangen en de apparatuur toch terecht komt zal deze apparatuur eigendom van de verzekeraar zijn.
 3. U moet, zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking van diefstal, de politie inlichten en een proces-verbaal op laten maken. U dient ons het originele proces verbaal te overleggen.

Digitaal Karakter
Deze polis heeft een digitaal karakter en correspondentie gebeurt dan ook alleen via e-mail. Het is uw verantwoordelijkheid dat u uw e-mails betreffende deze verzekering, premie etc. opent en leest.

Juridische informatie
Op deze polis is het Nederlands Recht van toepassing.

Schadeprocedure
U moet zo snel mogelijk voldoen aan de volgende voorwaarden om de volledige dekking te genieten. Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden, zijn wij vrij om uw schade af te wijzen.In geval van schade moet u zo snel mogelijk Novuss Telecom & ICT hiervan op de hoogte brengen door middel van het invullen van het schade formulier. U kunt het schade formulier vinden op www.novuss.nl/schadeformulier. U dient dit formulier in te vullen volgens de instructies van de schade.

De door Novuss Telecom & ICT benodigde acties/documenten kunnen zijn:
Eigen risico betaling, indien van toepassing kopie aangifte bij de politie met daarbij aangiftenummer, bewijs van geforceerde en gewelddadige binnenkomst, origineel aankoopbewijs met daarop het IMEI nummer, details aangaande ongeoorloofde telefoongesprekken (indien van toepassing) of elk ander gevraagd document.

Novuss Telecom & ICT zal uw schade zo snel mogelijk in behandeling nemen en indien uw schade geldig is, de reparatie of vervanging zo snel mogelijk laten uitvoeren. Na uw schademelding stuurt  u Novuss Telecom & ICT instructies met betrekking tot de betaling van het eigen risico.

Indien u een polis met maandbetaling heeft en de schade valt in de maanden van het eerste contractjaar, dan zullen wij u verzoeken het van toepassing zijnde eigen risico en het verschil tussen de reeds betaalde premie en de totale eerste jaars premie ons te betalen.

Let op: Novuss Telecom & ICT neemt de schade pas in behandeling NA ontvangst van de premie van het volledige eerste jaar (zowel maand als jaarpolissen) en het eigen risico. Na ontvangst van de premie betaling in geval van schade wordt de incasso van de nog resterende maanden in het eerste contractjaar onmiddellijk stopgezet. De verzekering loopt gewoon door en u betaalt niet meer premie dan u contractueel met ons overeengekomen bent, alleen een aantal maanden eerder vanwege het voorvallen van de schade.

Belangrijk: indien u of uw naaste familie niet langer in het bezit is van de Mobiele Telefoon moet u binnen 24 uur na ontdekking van de vermissing contact opnemen met uw netwerk provider om uw Mobiele Telefoon te blokkeren. Novuss Telecom & ICT kan u vragen om bewijs hiervan te leveren.

Diefstal melding:
U moet de diefstal binnen 24 uur na ontdekking van vermissing melden bij de lokale politie en een aangifte nummer verkrijgen met daarbij een kopie van de aangifte. Tevens kunnen wij u verzoeken foto’s te maken van de aangebrachte schade en deze te mailen onder vermelding van uw schadenummer of polisnummer. In geval van diefstal/braak kan de verzekeraar ook een factuur opvragen van de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden dat kan dienen ter ondersteuning van het schadedossier.

Melding van onvoorziene gebeurtenissen:
U moet alle onderdelen van uw mobiele telefoon bewaren en retourneren voor inspectie volgens instructies van Novuss Telecom & ICT. De Mobiele Telefoon blijft uw verantwoordelijkheid tot deze is ontvangen door de reparateur aangewezen door Novuss Telecom & ICT.

Alle schaden:
U moet binnen 5 werkdagen na ontdekking van de schade (indien de schade in het buitenland plaatsvindt, geldt 48 uur na terugkomst in Nederland) uw schade melden aan Novuss Telecom & ICT.

Total Loss:
Indien uw apparaat niet meer gerepareerd kan worden en wij een vervangend toestel hebben geleverd, is uw defecte apparaat eigendom van de verzekeraar.

Verzendinstructies:
Na uw schademelding van een gedekte schade ontvangt u verzendinstructies. Deze verzendinstructies blijven 1 maand geldig. U dient de mobiele telefoon uiterlijk binnen één maand deugdelijk verpakt ter reparatie insturen, zodat verergering van de schade voorkomen kan worden. Latere inzending en verkeerde verpakking kan tot afwijzing van de schade leiden. Eigen risico betaling in geval van schade:
U ontvangt na uw schademelding instructies van Novuss Telecom & ICT met betrekking tot de betaling van het eigen risico. Let op: Novuss Telecom & ICT neemt de schade pas in behandeling NA ontvangst van het eigen risico.

Registratie persoonsgegevens
Bij de aanvraag van deze verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Op de verwerking van persoonsgegevens is de nieuwe wetgeving volgens de AVG van toepassing. Onze Privacy Verklaring is in te zien via onze websites.

<
Contact

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze producten en diensten of heb je vragen? Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen jouw bericht zo snel mogelijk in behandeling.

Typ hier je zoekopdracht

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft, accepteer je onze cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten